Nieuws

Eigen keuze BBW bedrijfsarts (eigen regie model)

By februari 21, 2014 No Comments

Steeds meer bedrijven willen niet alles uit handen geven aan grote arbodiensten. Ze houden liever zelf de controle over hun gezondheidsbeleid door te werken met een in company bedrijfsarts. Niet alleen om kosten te besparen, maar vooral om het verzuim en het re-integratieproces te kunnen beïnvloeden. BBW en haar vezruimteam werkt met het eigen regie model. Bij het eigen regiemodel bepaalt men zelf welke ondersteuning ze bij hun verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers nodig hebben. Wettelijk is een bedrijf nog steeds verplicht een contract met een bedrijfsarts (als ze geen arbodienst willen) af te sluiten om zich bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van medewerkers bij te laten staan. Het verschil is dat ze geen standaardacties afspreken maar zelf bepalen wanneer en voor wat ze advies van de bedrijfsarts nodig hebben. Het bedrijf houdt zelf de regie.

Bedrijfsarts

 

We leggen een aantal vragen voor aan BBW bedrijfsarts Annegreet Polman:

Wat zijn de taken van de bedrijfsarts (in het kader van het eigen regie model)?
Dat zijn dezelfde taken als bij een arbodienstaansluiting. Die taken worden beschreven in de Arbo wet en Arbobesluit en de Wet Poortwachter. Samengevat omhelst dat de bijstand en begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk te verrichten, het verrichten van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek en een eventuele aanstellingskeuring. Daarnaast zal een bedrijfsarts ook risico’s signaleren en organisaties adviseren op het gebied van de arbeidsomstandigheden, zowel de fysieke omstandigheden als op het gebeid van welzijn. Dat is de preventieve taak van de bedrijfsarts.

Hoe werkt u samen met andere betrokken partijen binnen de organisatie (HR, leidinggevende,  etc)?
Zo intensief mogelijk. Als het gaat om de verzuimbegeleiding is mijn werkwijze om na het gesprek en onderzoek van de medewerker de leidinggevende of HR medewerker aan te laten sluiten om door te spreken op welke wijze de re-integratie zo goed mogelijk ingevuld kan worden. Daarbij kan ik zowel de medewerker als de leidinggevende coachen in het optimaal invullen van de re-integratie en is voor iedereen helder wat de afspraken daarover zijn. Bij grotere organisaties maak ik aan het eind van het jaar een verzuimanalyse waarbij op groepsniveau inzicht gegeven wordt in de verzuimoorzaken van dat jaar. Dat leidt dan tot een advies over de aanpak en het voorkomen van beïnvloedbaar verzuim en werkgerelateerde problematiek. I.v.m. met de privacy is dat echter bij kleine organisaties niet mogelijk .

Wat is uw houding ten opzichte van ziek zijn? Stimuleert u werknemers weer snel de draad op te pakken?
Bij een ziekmelding gaat het niet zo zeer om de ziekte an sich maar met name over de beperkingen en mogelijkheden van de medewerker. Die breng ik in kaart en in samenspraak met de leidinggevende wordt dan gekeken naar de mogelijkheden dit met (eventueel aangepaste) werkzaamheden in te vullen.

Hoe kan een bedrijfsarts bijdragen aan preventie?
Zie bovenstaande, dus met een verzuimanalyse, periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek maar ook tussendoor. Als er signalen komen van bepaalde risico’s op het gebied van de arbeidsomstandigheden in een organisatie, zullen die in het overleg met de organisatie aan de orde komen. De bedrijfsarts kan dan met adviezen voor oplossingen komen of adviseren om andere deskundigen in te schakelen voor nader onderzoek en advies.

Hoe kijkt u aan tegen de positie van de bedrijfsarts als onafhankelijke partij? Onafhankelijkheid t.o.v. het bedrijf ?
De bedrijfsarts heeft zich te houden aan wetten en regelgevingt. In ons professioneel statuut van de NVAB ( Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) staat duidelijk omschreven wat onze positie is en daar hebben we ons aan te houden. Ook de arbowet, het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) vormen het kader waar vanuit de bedrijfsarts werkt.

Werkt u bij zowel grote als kleine bedrijven? Ja

Wat zijn volgens u de voordelen van werken met het eigen regie model en wat zijn de eventuele nadelen?
Voordelen van eigen regie houden is dat er geen onnodige inzet is van deskundigen en het kan daardoor kostenbesparend werken.  Daarmee heb je direct invloed op de kwaliteit van ondersteuning die jij zoekt. Nadeel kan zijn dat je niet altijd op tijd een beroep doet op ondersteuning en daarmee kansen laat liggen om processen in de juiste richting te laten lopen. Dat is echter goed op te lossen door van te voren heldere afspraken met de deskundigen te maken en advies te vragen over wanneer wat ingezet kan worden.

Wilt u in gesprek gaan over werken met het eigen regie model en het inhuren van BBW bedrijfsartsen neem dan contact op met

020 7741109 of mail info@botsbodyworks.nl

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks