Nieuws

Waarom de RIE, een interview met de BBW Arbeidshygienist

By maart 17, 2014 No Comments

BBW verzorgt de Risico inventarisatie en Evaluatie (RIE) voor bedrijven. Dhr Marinus, BBW arbeidshygienist, kan de RIE afnemen en toetsen. Maar wat houdt een RIE precies in en wat heb je aan een RIE in je dagelijkse bedrijfsvoering? We hebben dhr Marinus een aantal vragen voorgelegd.

zelfportret 90-135

Wat houdt een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) in?

De RIE is een methodiek die op een systematische wijze de risico’s binnen een organisatie in kaart brengt (inventarisatie) en de risico’s weegt (evaluatie).

Waarom een RIE?

Allereerst omdat het een wettelijke verplichting is, elke organisatie dient over een actuele RIE te beschikken met het daarbij behorende plan van aanpak (pva).

 

•Verplichting Arbowet (artikel 5 en EU-regeling 89/391/EEG).

•Daarnaast verplicht:

–contract met een geregistreerde bedrijfsarts en andere benodigde deskundigen (maatwerkregeling/ eigen regie model)

–Preventiemedewerker

–BHV

–Plan van aanpak

•56 % van de bedrijven voldoet aan al deze wettelijke eisen!

Maar veel belangrijker is een goed personeelsbeleid. Zoals je graag een gedegen financieel beleid wil voeren zou je ook graag een goed personeelsbeleid willen voeren. Het personeel (vaak een groot deel van het kapitaal) wil je zo optimaal mogelijk inzetten. Dit geldt dus ook voor de arbeidsomstandigheden van het personeel. Om niet achter de feiten aan te lopen en “brandjes te moeten blussen” is het zinvol om inzicht te hebben in de arbeidsomstandigheden. Met een RIE heb je zicht op de risico’s binnen je organisatie en kan je de arbeidsomstandigheden optimaliseren.

Het beoordelen hoe je een risico beheerst hebt, hoort centraal te staan in de RIE en niet het inventariseren van al bekende risico’s. Daarnaast breng je prioriteiten aan in de risico’s.

Een RIE is geen doel op zich, maar slechts een middel om de risico’s voldoende te beheersen. Eigenlijk de 5 w’s, Willen, Weten (RI), Wegen (RE), Werken (pva), Waken (actueel houden). De RIE mag globaal, maar voor een aantal onderwerpen is verdieping nodig. Bijvoorbeeld de psychosociale arbeidsbelasting, gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen, jeugdigen, zwangeren, fysieke belasting, etcetera.

Hoe hou je de RIE actueel?

Er wordt nog wel eens gezegd dat de RIE elke 3 jaar opnieuw moet worden uitgevoerd. Ik ben van mening dat bij elke nieuwe verandering of wijziging binnen de organisatie een korte RIE uit te voeren op dat deel en toe te voegen aan de basis RIE. Actualiseren van een RIE is nodig als er een of meer van de volgende soorten veranderingen zijn:

§ Bedrijfsprocessen zijn gewijzigd

§ De manier van beheersing van risico’s is veranderd

§ De stand van de techniek is veranderd

§ De arbodienstverlening is veranderd

§ Bij de betreffende arbocatalogus (indien aanwezig) zijn nieuwe afspraken gemaakt

Daarnaast minimaal 1 x per jaar het plan van aanpak te actualiseren. Immers als men aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden werkt zullen de risico’ verdwijnen of verminderen en kunnen nieuwe risico’s naar voren komen.

Wat gebeurt er als je geen RIE hebt?

Je overtreedt de wet.  Als de Inspectie SZW langskomt of er is een incident binnen het bedrijf, zal de Inspectie als eerste vragen naar de RIE. Is dit niet aanwezig of niet volledig volgt automatisch een boete (economisch delict). Maar belangrijker is dat medewerkers graag onder gezonde en veilige arbeidsomstandigheden werken. Wordt daar geen aandacht aan besteed dan kan dat effect hebben op het verloop van het personeel of erger; verzuim en langdurig uitval. Met een slechte naam zal je ook moeilijker aan nieuw goed personeel komen.

Wilt u meer weten over het afnemen en of toetsen van de RIE dan informeren wij u graag 020 774109 of 06 27105231.

Bots BodyWorks

Author Bots BodyWorks

More posts by Bots BodyWorks